Všeobecne zaväzné nariadenia

 

VZN o odpadoch Súbor pdf - (85 kB)

VZN o poskytovaní dotácií Súbor pdf - (88 kB)

VZN o verejnom poriadku v obci Súbor pdf - (98 kB)

VZN o podmienkach podnikania v katastrálnom území obce Súbor pdf - (73 kB)

VZN o vytvorení spoločného školského obvodu základnej školy Súbor pdf - (62 kB)

VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Súbor pdf - (55 kB)

VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Fintice Súbor pdf - (98 kB)

VZN o určení ostatných miestnych poplatkoch Súbor pdf - (58 kB)

VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Fintice. Súbor pdf - (77 kB)

VZN ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Fintice Súbor pdf - (47 kB)

VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl Súbor doc - (32 kB)

VZN o určení miest na vylepovanie plagátov Súbor doc - (17 kB)

VZN č. 3/2011 ktorým sa stanovujú ceny za nájom pozemkov vo vlastníctve obce Fintice pre účely reklamy

VZN č. 5/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole  a školských zariadeniach v zriaďovateľskej posobnosti obce Fintice

VZN č. 6/2011 o poskytovaní sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad

 VZN č. 7/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Fintice

Zásady verejného obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác pre obec Fintice

VZN č. 1/2012 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Fintice

VZN č. 2/2012 o zmene výšky príspevku v MŠ

VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Fintice

VZN č. 1/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Fintice

VZN č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Fintice

VZN č. 3/2013 obce Fintice o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN č. 4/2013 ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Fintice

VZN č. 5/2013 ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Fintice

Dodatok č. 1/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Fintice

VZN č. 1/2014 o zrušení základnej a materskej školy a zriadení spojenej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Fintice 

Dodatok č. 2/2014 ktorým sa mení a doĺňa VZN č. 7/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Fintice

 

VZN č. 2/2014 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Fintice

VZN č. 3/2014 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Fintice

VZN č. 4/2014 ktorým sa určuje zmena názvu ulice v obci Fintice

VZN č. 1/2015 o čistote a verejnom poriadku v obci Fintice  

VZN č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Fintice

Smernica monitorovacieho kamerového systému obce Fintice 

VZN č. 3/2015, ktorým sa určuje názov novej ulice

Dodatok č. 1/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Fintice

VZN č. 4/2015 o čase a mieste zápisu prvákov 

VZN č. 5/2015 o umiestňovaní volebných plagátov

Dodatok č. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2011

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Fintice 

Dodatok č. 2/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Fintice 

VZN č. 2/2016 ktorým sa určuje názov novej ulice v obci Fintice 

Dodatok č. 4/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Fintice  

VZN č. 3/2016, ktorým sa určuje názov novej ulice v obci Fintice

VZN č.1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPO Fintice 

Dodatok č. 5/2017 k VZN č. 7/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Fintice

VZN č. 1/2018 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Fintice

VZN č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb

VZN č. 3/2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska

 VZN č. 4/2018 o určení názvov ulíc v obci Fintice

Dodatok č. 6/2018 k VZN č. 7/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Fintice

VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Fintice  

VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školách a školskych zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Fintice