Fincičanki

 Spolok Ficičanki – zrod a prvé aktivity

Spolok Ficičanki vznikol 16. 1. 2015. Iniciátorkami vzniku spolku boli jeho terajšia predsedníčka, p. Mária Krišková, a podpredsedníčka Ľudmila Bačová. Spolok mal na začiatku ustanovujúci výbor 8 členiek, ale postupne sa jeho členská základňa rozširovala, takže v súčasnosti má spolok približne 20 členiek. Spolok je postavený na demokratických zásadách, keď každá členka má možnosť vyjadriť sa k aktivitám spolku a k jeho smerovaniu a napredovaniu, čo spomína aj ustanovujúci „dekrét“ Spolku.

Spolek Fincičanki bul založeni 16.01.2015 vof fincickim kaštiľu. Založeni bul na to, žebi śe fincicke ženi a dzifki zjednociľi a šicke spolu prispeľi ku skrašľeňu kulturneho žica vo Fincicoch robeňim dzedzinskich udaloscoch, navracaňu śe ku našim valalskim tradicijom i aktivnu učascu na živoce vo valaľe.
Daľej śe chcu Fincičanki zdokonaľovac i v zručnoscoch, chtore znaľi našo stare macere a i nafśčivic šicke zname mesca na okoľici. Fincičanki še riadza demokraticki a s dobru dzeku. Do spolku može vstupic každa česna žena, co śe chce zapojic do fungovaňa a napredovaňa spolku vo valaľe. Každa baba śe može vislovic (aľe ňepiskovac) ku šickemu, co śe f spolku dzeje a co śe budze richtovac. Može ponuknuc i dajake napadi či udalosci na daľše smerovaňe caleho spolku, aľe muśi śe chovac ucťivo i pocťivo jag na slušnu fincicku ženu pasuje.“
Ambíciou Spolku Ficičanki je teda rozvíjať kultúrne bohatstvo a dedičstvo obce Fintice, a to organizovaním kultúrnych podujatí, ktoré dokumentujú ľudové tradície našej obce. Rovnako chce Spolok organizovať výlety do okolia, aby sme spoznali prírodné krásy okolia Fintíc. Spolok Ficičanki sa na začiatku stretával v priestoroch obecnej knižnice, Obecný úrad Fintice mu však poskytol priestory v areáli kaštieľa, ktoré si členky Spolku a ich rodinní príslušníci svojpomocne upravili a zariadili v pôvodnom štýle dedinských domov. Práve takýto svojpomocný vklad a ľudskosť sú devízy, na ktorých chce Spolok stavať a ktoré ho – veríme – predurčia aj na dlhšiu existenciu.

Prvým verejným podujatím, ktoré spolok Ficičanki zorganizoval, bola Slávnosť stavania obecného mája dňa 9. 5. 2015, počas ktorej sa členky Spolku predstavili inscenáciou Stavanie májov od Jozefa Kolarčíka-Fintického a po nej usporiadali obecný majáles. Ficičanki aktívne participujú na iných aktivitách v obci: napr. na súťaži Finta v kotlíku, či Fincicka zabijačka a Fincicki jurmak.

Ostáva veriť, že úvodný entuziazmus, ktorý členky priviedol do Spolku, im vydrží čo najdlhšie, na všeobecný prospech a rozvoj obce Fintice. Aby ľudská spolupatričnosť a prosté človečenstvo vo Finticiach nikdy nechýbali...

 

AKTIVITY V ROKU 2015

Stretnutie Fincičaniek a členiek Kolarčíkovej Folkloristickej družiny

V snahe získať čo najviac informácií o tradíciách i o kultúrnych aktivitách v obci Fintice v minulosti členky Spolku Fincičanki hneď na úvod svojej činnosti – 30. 1. 2015 – iniciovali a zorganizovali stretnutie so staršími obyvateľkami obce. Viaceré z nich boli členkami Kolarčíkovej Folkloristickej družiny, ako aj členkami Slovenského zväzu žien, teda združení, ktoré kedysi rozvíjali a udržiavali ľudové tradície v obci. Stretnutie s týmito obyvateľkami Fintíc preto bolo pre zachytenie kultúrneho fondu obce Fintice veľkým prínosom; pozvané ženy nám zaspievali staré piesne a porozprávali svoje zážitky z čias mladosti i z ich verejného vystupovania v Kolarčíkovej Folkloristickej družine. Stretnutie sme zaznamenali na početných fotografiách i na videozázname.